Referat fra årsmøte 2020

Årsmøtet 2020   – Referat
Åsgårdstrand, 10.06.2020
 

1. Konstituering av årsmøtet 

 • Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettigede : 13 stemmeberettigede er til stedet på møtet.
 • Valg av møteleder og referent: StyrelederKari Aakre er møteleder. Referent: Esben Sand Aasen.
 • Godkjenning av møteinnkalling: Godkjent, men kommentar/notat om avvik i møteinnkallelsen. Hele protokollen skal sendes ut i forkant av årsmøtet, ikke bare innkallelse og dagsorden. 
 • Godkjenning av dagsorden: Godkjent.

 
 2
. Årsberetninger for 2019:

Hovedforeningen:
 
Styreleder Kari Aakre går gjennom årsberetning for Hovedforeningen.

I 2019 har det vært 333 aktive/betale medlemmer i ÅIF. Det er en økning på 18 stk. fra 2018. I tillegg ble det gjennomført en innsats for å få inn støttemedlemmer. Her gikk det fra 0 til 74 i løpet av 2019.

Omstrukturering av Idrettsforeningen har blitt gjort i 2019. Ansatte Oddvar Thuve som daglig leder. Startet offisielt 1.06.2019.

Noen av de store sakene som har vært oppe i styremøtene og blitt vedtatt og gjennomført/satt i gang:

 • Åsgårdstrand på̊ tvers
 • Klatrepark på̊ Åsgården skole
 • Stolpejakt
 • Ny sponsorstruktur
 • Medlemsutlodningen
 • ÅIF Flaskeinnsamling
 • Salg av juletrær
 • Opprettelse av ny kiosk
 • Loppebutikk

• ÅIF nettbutikk med egen kolleksjon.

Ny og forbedret sponsoravtale med hovedsponsor (Meny Åsgårdstrand) ble forhandlet høsten 2019. Begge parter er veldig fornøyd med avtalen og ser frem til et godt, forbedret og mer synlig samarbeidet i årene som kommer.

 Ingen kommentarer på årsberetningen fra årsmøtet.

Fotball:
 
Gjennomgått av Torjus Næss, leder av fotballgruppa.

I 2019 har det vært store utfordringer i 2019. Mye av personellet i fotballgruppa forsvant i løpet av året, men til tross for dette hadde de månedlige møter frem til desember. I vinter har det blitt satt en ny fotballgruppe og de er godt i gang.

Individuelt på hvert lag har det blitt gjort en fantastisk jobb i 2019. Dette har fortsatt i 2020 og spesielt hvordan man har håndtert en vanskelig situasjon under covid-19.

Mange jenter er med
 
God jobb med jenteløftet, ledet av Tormod Spangelo. Han har blant annet vært og holdt foredrag for kretsen om det gode arbeidet som gjøres i ÅIFÅIF er en av foreningene med flest jentelag i barnefotballen i fotballkretsen vår.
 Totalt er det 46 jentespillere med i fotballen i dag og totalt er 50 % av jenter som er elever på Åsgården skole aktive i fotballen i ÅIF.

Fotballgruppa ønsker fremdeles på sikt å kvalifisere foreningens fotballdel som kvalitetsklubb.

Allidrett:
 
Årsberetning for allidretten gjennomgått av Ragnhild Kvarberg og Stian Nilsen. I 2019 har det vært 120 aktive medlemmer/barn. En gruppe i vekst, både i aktive medlemmer og ansvarlige ledere.
I 2019 bestod Allidrettsgruppen av Stian Nilsen, Ragnhild Kvarberg og Elisabeth Brekke. Den er nå utvidet til 10 stk.
Opplever godt oppmøte på alle aktiviteter og stor frivillighetsånd og engasjement fra foreldre.Det eldste partiet er 35 stk. og det jobbes for å klare/legge til rette for å beholde disse med videre.
Det jobbes stadig med å få organisert nye og flere aktiviteter.

 Forslag fra Hans Otto Tveiten: 
Oppfordring til idrettsforeningen i å sette av penger/budsjett til å utdanne egne trenere (gjelder både på allidrett og fotball).

Svar fra styret: Dette er et godt forslag og dette med utvikling/kursing av trenere/instruktører fra egne rekker/medlemmer er noe som også har vært oppe i styremøter. Styret tar det med seg videre.


3. Regnskap 2019
Hovedtall presentert fra økonomiansvarlig Nils Wiersdalen.Idrettsforeningen opplevde en økt omsetning på 200 000,- fra 2018 til 2019. Kostnadene har økt med ca. det samme.Det ble notert et overskudd på 220.000,- i 2019. Noe som har vært medregnet og tiltenkt i investering i blant annet ny kiosk i 2020 som blir en stor, men nødvendig kostnadspost. 

Revisjonsberetning 2019:Revisor Gunnar Førde har notert avvik i attestering av regninger. Dette har styret vært klar over og ordningen med attestering har blitt strukturert opp våren 2020.
 
Balanse: Bankbeholdning på 1,2 millioner kr. 140.000,- av disse går til Klatrepark på Åsgården skole.
 – 
Egenkapital på 1,7 millioner ,-.Regnskapet godkjennes av årsmøtet.

4. Budsjett 2020
 
Styret har budsjettert med 100 000,- mer i inntekter enn i 2019.
Lønnskostnadene økt med 200.000,- fra 2019. Andre kostnader har økt med 300.000,- .
Ender opp med et underskudd på 155 000,- i 2020.
– 300 000 ,- på ny kiosk avskrives over 10 år (trekkes fra bankbeholdningen).

 Ingen motsigelser på budsjettet fra årsmøtet. Vedtas som det er.

5. Utmerkelser

 
Pokalkomiteen har ikke funnet noen navn i år, men hovedstyret gir oppmerksomhet/takk (blomsterbukett) til:
 – Ove Lysell – 
takk for innsatsen i styret gjennom flere år. 
 – Mehdi Izadifar – 
takk for innsatsen i styret og i valgkomitén. 
 – Tom Brunstad – 
for mangeårig innsats som trener, materialforvalter og representant i fotballgruppa. Valgte å trappe ned etter 2019.

6. Innkommende forslag
 

Det har ikke kommet noen innkommende forslag til årsmøtet.

7. Valg
 

Styret 2019 har sett ut slik:

 Leder: 
Kari Aakre 
 Nestleder: 
Ove Lysell (trakk seg fra styret i september 2019).
 Økonomi: 
Nils Wiersdalen
 Sekretær: 
Esben Sand Aasen
 Styremedlem (fotball): 
Torjus Næss
 Styremedlem (allidrett): 
Stian Nilsen/Ragnhild Kvarberg.
 Styremedlem: 
Willy Nilsen
 Styremedlem: 
Mehdi Izadifar


 Innstillig: Hovedstyret 2020


Leder: Kari Aakre
Nestleder: Willy Nilsen
Økonomi: Nils Wiersdalen
Sekretær: Esben Sand Aasen
Styremedlem (allidrett): Stian Nilsen
Styremedlem (fotball): Torjus Næss
Styremedlem: Ragnhild Kvarberg 

Fet skrift = er på valg. 

Notat:
Mehdi Izadifar har annonsert at han ikke ønsker å stille til gjenvalg.
Ove Lysell valgte å trekke seg fra styret høsten 2019 og stiller heller ikke til gjenvalg.
Willy Nilsen har vært fungerende nestleder siden den gang. Willy Nilsen går fra ordinært styremedlem til nestleder.
Ragnhild Kvarberg har representert Allidretten sammen med Stian Nilsen i 2019. Kvarberg er ønsket med som ordinært styremedlem fra 2020.
 Esben Sand Aasen stiller til gjenvalg som sekretær.

Innstilling til hovedstyret for 2020 er enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Kontrollutvalget:
Gunnar Førde trapper ned som revisor og kontrollutvalget skal ta over rollen som revisor. Valgkomitéen har funnet to navn.
– Kai Bjerke
– Siv Therese Andersen
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Valgkomité for 2020- :
Kai Bjerke
Gunnar Andersen

Kai Bjerke fortsetter i valgkomiteen. Gunnar Andersen overtar for Mehdi Izadifar. Både Kai og Gunnar har lang fartstid i ÅIF. Kjenner både idrettsforening og lokalmiljøet godt.

Signering av protokoll: Kai Bjerke og Oddvar Thuve signerer protokoll.